Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase lapsevanem või ametlik hooldaja kirjaliku taotluse, millele lisab:

 1. Õpilase isikut tõendava dokumendi ( passi või ID-kaardi, selle puudumisel sünnitunnistuse)
 2. Enda isikut tõendav dokument;
 3. Õpilase tervisekaart;
 4. Õpilaspileti foto (3 x 4 cm)
 5. Esimesse klassi astuja esitab koolivalmiduskaardi.

Õpilase ühest koolist teise üleminekul esitatakse lisaks lõikes 4 nimetatud dokumentidele või nende ametlikult kinnitatud ärakirjadele:

 1. Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 2. Direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 3. Direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksval õppeveerandil pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase lapsevanem või ametlik hooldaja kirjaliku taotluse, millele lisab:

 1. Õpilase isikut tõendava dokumendi ( passi või ID-kaardi, selle puudumisel sünnitunnistuse)
 2. Enda isikut tõendav dokument;
 3. Õpilase tervisekaart;
 4. Õpilaspileti foto (3 x 4 cm)
 5. Esimesse klassi astuja esitab koolivalmiduskaardi.

Õpilase ühest koolist teise üleminekul esitatakse lisaks lõikes 4 nimetatud dokumentidele või nende ametlikult kinnitatud ärakirjadele:

 1. Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 2. Direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 3. Direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksval õppeveerandil pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.